Showing 1,101-1,200 of 43,259 items.

รายชื่อวัด

#นิกายรหัสวัดวัดตำบลอำเภอจังหวัดที่อยู่
 
 
 
1101มหานิกาย434120204วัดบ้านคำแม่มุ่ยโนนสวางกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี6 คำแม่มุ่ย
1102มหานิกาย434120205วัดราษฎร์บำรุงโนนสวางกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี2
1103มหานิกาย434120206วัดศรีสว่างโนนสวางกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี1
1104มหานิกาย434120207วัดสมสนุกโนนสวางกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี7
1105มหานิกาย434120208วัดหนองหว้าโนนสวางกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี4 หนองหว้า
1106มหานิกาย434120209วัดอุดรภารามโนนสวางกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี5
1107มหานิกาย434120301วัดแก้งกกก่อแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี6 แก้งกกก่อ
1108มหานิกาย434120302วัดขุมคำแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี9 ขุมคำ
1109มหานิกาย434120303วัดนทีศรัทธาวาสแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี1 แก่งเค็ง
1110มหานิกาย434120304วัดบ้านตาดโตนแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี6 ตาดโตน
1111มหานิกาย434120305วัดโพนไพศาลแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี2
1112มหานิกาย434120306วัดศรีบัวไขแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี3
1113มหานิกาย434120307วัดศรีสว่างวนารามแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี4 บ้านน้ำห่วน
1114มหานิกาย434120308วัดสว่างอารมณ์แก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี7
1115มหานิกาย434120309วัดสายคำแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี1 สายคำ
1116มหานิกาย434120310วัดหนองบัวแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี8 หนองบัว
1117มหานิกาย434120311วัดหนองลุมพุกแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี5 หนองลุมพุก
1118มหานิกาย434120312วัดหนองบ๋าศรัทธาธรรมแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี11 หนองบ๋า
1119มหานิกาย434120401วัดไชยธราวาสกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี9 ตุใหญ่
1120มหานิกาย434120402วัดนาสะแบงกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี12 นาสะแบง
1121มหานิกาย434120403วัดบ้านก่อกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี6 ก่อ
1122มหานิกาย434120404วัดบ้านโนนมะเขือกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี5 โนนมะเขือ
1123มหานิกาย434120405วัดสุมานารามกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี8
1124มหานิกาย434120406วัดอินทารามกาบินกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี1 กาบิน
1125มหานิกาย434120501วัดฐิตารามหนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี4 โนนหินแร่
1126มหานิกาย434120502วัดบ้านชาติหนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี3 ชาติ
1127มหานิกาย434120503วัดบุบผารามหนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี2 บก
1128มหานิกาย434120504วัดปฐมวันหนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี1
1129มหานิกาย434120505วัดรวมไทยหนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี8
1130มหานิกาย434120506วัดศรีเชียงใหม่หนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี10 ศรีเชียงใหม่
1131มหานิกาย434120507วัดศรีสมบูรณ์แหลมทองหนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี9 แหลมทอง
1132มหานิกาย434120508วัดสองคอนหนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี5
1133มหานิกาย434120509วัดแสนอุดมหนองทันน้ำกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี6
1134ธรรมยุต634120101วัดป่าภูกระแตข้าวปุ้นกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี2 ป่านาสีดา
1135ธรรมยุต634120301วัดป่าหนองบัวทองแก่งเค็งกุดข้าวปุ้นอุบลราชธานี8 หนองบัว
1136มหานิกาย441020101วัดเกษมสันตารามกุดจับกุดจับอุดรธานี4 กุดจับ
1137มหานิกาย441020102วัดดงธาตุกุดจับกุดจับอุดรธานี7 ดงธาตุ
1138มหานิกาย441020103วัดดงบังกุดจับกุดจับอุดรธานี3 ดงบัง
1139มหานิกาย441020104วัดบรมสมภรณ์กุดจับกุดจับอุดรธานี3 หนองโน
1140มหานิกาย441020105วัดวิชัยวนารามกุดจับกุดจับอุดรธานี6 โคกวิชัย
1141มหานิกาย441020106วัดศรีสุธรรมมารามกุดจับกุดจับอุดรธานี13
1142มหานิกาย441020107วัดสันติพัฒนารามกุดจับกุดจับอุดรธานี5
1143มหานิกาย441020108วัดสีหนารามกุดจับกุดจับอุดรธานี10
1144มหานิกาย441020109วัดใหม่โพนทองกุดจับกุดจับอุดรธานี3 ดงบัง
1145มหานิกาย441020110วัดอัมพวันวิทยารามกุดจับกุดจับอุดรธานี2
1146มหานิกาย441020201วัดทุ่งสว่างปะโคกุดจับอุดรธานี9 ดอนพิลา
1147มหานิกาย441020202วัดนิโครธารามปะโคกุดจับอุดรธานี1 ปะโค
1148มหานิกาย441020203วัดโนนแดงพัฒนารามปะโคกุดจับอุดรธานี8 โนนแดง
1149มหานิกาย441020204วัดโนนม่วงปะโคกุดจับอุดรธานี11 โนนม่วง
1150มหานิกาย441020205วัดบวรรัตนคุณปะโคกุดจับอุดรธานี4 หันเทา
1151มหานิกาย441020206วัดโพธิ์ชัยปะโคกุดจับอุดรธานี6 โคกสว่าง
1152มหานิกาย441020207วัดศรีจันทรารามปะโคกุดจับอุดรธานี14 โนนธาตุ
1153มหานิกาย441020208วัดศรีวิไลย์ปะโคกุดจับอุดรธานี5
1154มหานิกาย441020209วัดสว่างอารมณ์ปะโคกุดจับอุดรธานี2
1155มหานิกาย441020210วัดใหม่เชียงคงปะโคกุดจับอุดรธานี7 ผักกาดย่า
1156มหานิกาย441020211วัดอุดมวิทยารามปะโคกุดจับอุดรธานี3
1157มหานิกาย441020301วัดแก้วสว่างขอนยูงกุดจับอุดรธานี6 หนองกุง
1158มหานิกาย441020302วัดเจริญศรัทธาขอนยูงกุดจับอุดรธานี13 หนองเม็ก
1159มหานิกาย441020303วัดนิคมพัฒนาขอนยูงกุดจับอุดรธานี10 ผัง 2 ใหม่
1160มหานิกาย441020304วัดบวรพุทธารามขอนยูงกุดจับอุดรธานี3 เหล่าอ้อย
1161มหานิกาย441020305วัดป่าห้วยเชียงขอนยูงกุดจับอุดรธานี1 ห้วยเชียง
1162มหานิกาย441020306วัดมงคลนิมิตรขอนยูงกุดจับอุดรธานี4 หนองฆ้อง
1163มหานิกาย441020307วัดมงคลวนารามขอนยูงกุดจับอุดรธานี2 ขอนยูง
1164มหานิกาย441020308วัดศิริวนารามขอนยูงกุดจับอุดรธานี12 ผัง 4 เก่า
1165มหานิกาย441020401วัดเดชสว่างเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี4 หนองบึงมอ
1166มหานิกาย441020402วัดทุ่งสว่างเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี7 โนนทอง
1167มหานิกาย441020403วัดธาตุยางชุมเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี13 บ้านยางชุม
1168มหานิกาย441020404วัดโนนทองเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี7 โนนทอง
1169มหานิกาย441020405วัดป่าเวฬุวันเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี9 ดงหินโงม
1170มหานิกาย441020406วัดโพธิ์ไทรสว่างเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี10 โนนยาง
1171มหานิกาย441020407วัดโพธิ์ศรีเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี8 หนองแปน
1172มหานิกาย441020408วัดโพนยอเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี11 ตาลโกน
1173มหานิกาย441020409วัดวิริยกิจพิศาลเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี12 นาแค
1174มหานิกาย441020410วัดศรีชมชื่นเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี5
1175มหานิกาย441020411วัดศรีสว่างอารมณ์เชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี6
1176มหานิกาย441020412วัดสระบัวเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี1
1177มหานิกาย441020413วัดอรัญญาจันทารามเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี3 เชียงเพ็ง
1178มหานิกาย441020414วัดอัมพวันเชียงเพ็งกุดจับอุดรธานี2
1179มหานิกาย441020501วัดชัยมงคลสร้างก่อกุดจับอุดรธานี8 ผัง 2 เก่า
1180มหานิกาย441020502วัดดงหันสร้างก่อกุดจับอุดรธานี6 ดงหัน
1181มหานิกาย441020503วัดบูรพารามสร้างก่อกุดจับอุดรธานี2 นาหนองทุ่ม
1182มหานิกาย441020504วัดวิสุทธาวาสสร้างก่อกุดจับอุดรธานี1 สร้างก่อ
1183มหานิกาย441020505วัดศรีสระแก้ววนารามสร้างก่อกุดจับอุดรธานี3 นาอ้ายใหญ่
1184มหานิกาย441020506วัดสามัคคีศรีวนารามสร้างก่อกุดจับอุดรธานี11 ผังสี่ใหม่
1185มหานิกาย441020601วัดคำเจริญเมืองเพียกุดจับอุดรธานี12 คำเจริญ
1186มหานิกาย441020602วัดดงหมากหลอดเมืองเพียกุดจับอุดรธานี3 ดงหมากหลอด
1187มหานิกาย441020603วัดป่าวิปัสนาชัยยารามเมืองเพียกุดจับอุดรธานี2 หัวขัว
1188มหานิกาย441020604วัดพัฒนวารีเมืองเพียกุดจับอุดรธานี15 ดงมีชัย
1189มหานิกาย441020605วัดเรียบทายรามเมืองเพียกุดจับอุดรธานี5 โสกแก
1190มหานิกาย441020701วัดนาสีนวลตาลเลียนกุดจับอุดรธานี5 นาสีนวล
1191มหานิกาย441020702วัดบ้านผังสามัคคีตาลเลียนกุดจับอุดรธานี7 ผัง 1 ใหม่
1192มหานิกาย441020703วัดบ้านเหล่าตำแยตาลเลียนกุดจับอุดรธานี6 เหล่าตำแย
1193มหานิกาย441020704วัดศิริชัยวรารามตาลเลียนกุดจับอุดรธานี2 ทุ่งป่าแพง
1194มหานิกาย441020705วัดสว่างพัฒนารามตาลเลียนกุดจับอุดรธานี8 ผัง 5 ใหม่
1195ธรรมยุต641020101วัดป่าบัวทองกุดจับกุดจับอุดรธานี2 หนองโน
1196ธรรมยุต641020201วัดโนนสูงปะโคกุดจับอุดรธานี10 โนนสูง
1197ธรรมยุต641020202วัดป่าโคกเกษตรปะโคกุดจับอุดรธานี14 โคกเกษตร
1198ธรรมยุต641020203วัดป่าดอนเหมือดแก้วปะโคกุดจับอุดรธานี13 ดอนเหมือดแก้ว
1199ธรรมยุต641020204วัดป่าบ่องีมปะโคกุดจับอุดรธานี4 หันเทา
1200ธรรมยุต641020301วัดป่าชัยคำเจริญขอนยูงกุดจับอุดรธานี14 ชัยคำเจริญ